Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement.

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht brengen van de raad, dan kun u een brief sturen/mailen naar:
Gemeente Elburg
T.a.v. de Griffier/de Griffie/de Gemeenteraad
Zuiderzeestraatweg Oost 19
8081 LA Elburg
E-mail: griffie@elburg.nl


Uw post gericht aan de gemeenteraad nemen wij op in de ingekomen stukken in ons digitaal informatiesysteem (iBabs) en kunt u terugvinden op de website (www.elburg.bestuurlijkeinformatie.nl) bij ingekomen stukken.


Als er in uw post (brief/mail) persoonsgegevens staan (zoals uw adres, geboortedatum of handtekening), dan schermen wij uw post af op de website. De raadsleden kunnen uw post dan wel lezen, maar andere personen niet. Algemene informatie, zoals het onderwerp van de brief en de datum van ontvangst, geven wij wel weer. Als uw stukken openbaar geplaatst mogen worden, dient u hiervoor expliciet toestemming te geven in uw correspondentie (brief/mail). Als u post (brief/mail) niet door de raad behandeld dient te worden (maar bijvoorbeeld bedoeld is voor het college van Burgemeester en Wethouders), dan sturen wij uw post door naar degene die bevoegd is om een besluit op uw post te nemen. Wij informeren u hier dan over.


Bij elk ingekomen stuk voegt de griffie een behandeladvies toe, bijvoorbeeld ‘voor kennisgeving aannemen’. Bij elke raadsvergadering bekijkt de raad de behandeladviezen over de voorgaande periode en neemt een besluit of het behandeladvies dient te worden aangepast. Standaard plaatst de griffie ‘voor kennisgeving aannemen’ bij de poststukken. Als de raadsleden ingekomen stukken willen bespreken in een commissievergadering of gemeenteraad, dan vragen zij om een aanpassing van het behandeladvies. Als uw post (brief/mail) wordt geagendeerd voor bespreking in de commissie of gemeenteraad, dan nemen wij contact met u op en informeren u over het vervolg.


Heeft u nog vragen of nadere informatie nodig, neem contact op met de griffie.

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Een motie begint met de reden van indiening en eindigt met de uitspraak, het verzoek. Een motie is juridisch niet bindend en wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een motie kan zelfstandig zijn of gekoppeld aan een raadsvoorstel dat ter bespreking voorligt.

Elk raadslid kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vragen stellen. Deze kunnen op elk moment worden ingediend. Mondelinge vragen kunnen worden gesteld voorafgaand aan de raadsvergadering. De vragensteller kan verzoeken om schriftelijke of mondelinge beantwoording tijdens een raadsvergadering. U vindt hier alle gestelde en/of beantwoorde raadsvragen.

Bij een toezegging belooft de burgemeester of een van de wethouders aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een debat, schriftelijke vraag of een motie.

De verslagen vindt u bij de vergadering van de raad en de commissies. De verslagen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld . Als voorbeeld: een verslag van de commissie RO van januari vindt u bij de commissievergadering RO van februari.