Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente dat beleid voorbereidt en uitvoert. De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders werkt samen op basis van een gezamenlijk programma. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

Elburg heeft 19 raadsleden en 10 burgerraadsleden. Een burgerraadslid heeft een ondersteunende taak naar de raadsleden.

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. De leden worden om de vier jaar gekozen. Elburg heeft 19 raadsleden. De gemeenteraad kent zeven fracties: Algemeen Belang, ChristenUnie, Liberaal Elburgs Verbond (LEV), Samen Vooruit, SGP, CDA en VVD.

Het presidium is het overleg met fractievoorzitters en de burgemeester. Zij vergaderen 1 keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden.


Belangrijkste taak is het voorbereiden van de agenda voor de Raadsessie en Raadsvergadering. Het presidium bepaalt welke onderwerpen worden behandeld en maakt een agendavoorstel. De griffier ondersteunt en adviseert het presidium.

De gemeenteraad van Elburg heeft ambtelijke ondersteuning in de vorm van de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening in de functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. Daarnaast stimuleert de griffie de duale werkwijze van de raad. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Elburg een onafhankelijke rekenkamer. Tot 1 januari 2024 had de gemeente een rekenkamercommissie, maar door de Wet versterking decentrale rekenkamers mag een rekenkamercommissie niet meer. Daarom heeft de raad besloten tot het instellen van een gemeentelijke rekenkamer Elburg.


De inrichting van de rekenkamer is vastgelegd in de
Verordening gemeentelijke rekenkamer Elburg.


Regionale samenwerking
Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Elburg samen met de gemeenten Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamer.Gevraagd en ongevraagd onderzoek naar beleid
In de visie van de rekenkamer ondersteunt zij de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamer wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens.


Efficiƫnt en effectief werken
De rekenkamer wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiƫntere en effectievere werkwijze. Zij wil een bijdrage leveren aan:
de kwaliteit van het lokale bestuur
de transparantie van het gemeentelijk handelen
de versterking van de publieke verantwoording daarover


Objectief en onafhankelijk advies
De rekenkamer is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De bevoegdheden van de commissie liggen vast in de Verordening op de rekenkamer.